ما از گفتگو با شما لذت می‌بریم!

 

تلفن: 09127609530
hello@metarc.com :ایمیل

خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر، پلاک ۱۳۴۲، ساختمان حامد، طبقه پنجم، واحد شرقی

تلفن: 09127609530
hello@metarc.com :ایمیل

کارگاه: مجتمع آهن مکان، فاز پنجم شرقی، پلاک ۱۱۹۵